„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Kliknij po więcej informacji

Regulamin

WEWNĘTRZNY
REGULAMIN ZWIEDZANIA I SPRZEDAŻY BILETÓW
MUZEUM NASZE MŁYNARSTWO

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin zwiedzania i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Nasze Młynarstwo (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady wstępu, zwiedzania i prezentacji w Muzeum Nasze Młynarstwo z siedzibą w Gołubiu, ul. Młyńska 7, 83-316 Gołubie, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr DDK-WSR.603,51,2023 MM, NIP 5892010305 , REGON 221786185.(zwanym dalej „Muzeum”).
 2. W sprawach związanych ze świadczeniem usług prezentacji i zwiedzania można kontaktować się w następujący sposób:
  1) osobiście w siedzibie Muzeum, ul. Młyńska 7,83-316 Gołubie;
  2) w sklepie Delikatesy Centrum , ul. Sambora II 11, 83-316 Gołubie;
  3) korespondencyjnie na adres ul. Sambora II 11, 83- 316 Gołubie;
  4) elektronicznie wysyłając e-mail na adres: mlynapiek1@wp.pl;
  5) telefonicznie na nr telefonu 577 553 503.
 3. Prezentacja w Muzeum Nasze Młynarstwo (zwana dalej „Prezentacją”), odbywa się każdorazowo z przewodnikiem, a jego koszt wliczony jest do ceny biletu.
 4. Na terenie Muzeum nie mogą pracować przewodnicy zewnętrzni.
 5. Prezentacja przedstawiana jest w formie mieszanej, tj. ustnej oraz za pomocą filmów, zdjęć, quizów, eksponatów i warsztatów. Prezentacja zawiera 5 części:
  1) historia młynarstwa na tle historii cywilizacji na świecie;
  2) warsztaty z mielenia zboża;
  3) historia Klasztoru Kartuzów, Gołubia i młyna w Gołubiu;
  4) część o zbożach i mąkach wraz z ich fizycznym przedstawieniem;
  5) włączenie i prezentacja naszyn w Młynie. Zobacz: mlynGoLubie
 6. Muzeum jest czynne codziennie, lecz zastrzega sobie prawo zamknięcia w niektóre święta, tj. 1 stycznia (Nowy Rok), 6 stycznia (Święto Trzech Króli), Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja), Boże Ciało, 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Święto Niepodległości), 25 grudnia (Boże Narodzenie), 26 grudnia (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia) i dni okołoświąteczne oraz inne dni wskazane na portalach społecznościowych.
 7. Wejście do Muzeum i Prezentacja są możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym, dyspozycji przewodnika i utworzeniu się grupy minimum 5 osób dorosłych.
 8. Informacje o Prezentacjach w Muzeum można uzyskać codziennie w godz. 9:00-18:00, pod
  nr tel. 577 553 503 oraz w sklepie Delikatesy Centrum (ul. Sambora II 11, 83-316 Gołubie),
  w godzinach otwarcia sklepu tel. 58 684 36 05.
 9. Orientacyjny czas Prezentacji wynosi około 2 godziny. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona
  przez zwiedzającego na zwiedzanie przed zamknięciem Muzeum, nie stanowi podstawy do
  reklamacji.
 10. Liczba osób przebywających na Prezentacji jest ograniczona i nie może być większa niż 25
  osób. Muzeum zastrzega sobie prawo dołączenia do grupy zwiedzających innych Gości jeżeli
  suma zwiedzających nie przekroczy 25 osób.
 11. Jeżeli w grupie zwiedzających znajdują się dzieci poniżej 10 roku życia, należy zgłosić ten
  fakt przy rezerwacji biletów. Prezentacja wówczas może być ograniczona lub skrócona do
  niektórych jej elementów. Jeżeli osoby dorosłe chcą uczestniczyć w Prezentacji razem z
  dziećmi poniżej 10 roku życia, to zgadzają się na ww. warunki.
 12. Dzieci i młodzież w wieku do 18 lat podczas Prezentacji muszą przebywać pod stałą opieką
  rodzica lub opiekuna, a rodzic lub opiekun zobowiązany jest do przebywania razem z
  dziećmi/podopiecznymi i sprawowania nad nimi opieki. Muzeum nie ponosi
  odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 13. Podczas Prezentacji obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych i nagrywania.


§ 2
ZASADY ZACHOWANIA W MUZEUM

 1. Osoba zwiedzająca i uczestnicząca w Prezentacji zobowiązana jest stosować się do
  postanowień Regulaminu oraz poleceń przewodnika.
 2. Teren Muzeum jest monitorowany.
 3. Na teren Muzeum nie wolno wnosić przedmiotów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu
  osób albo bezpieczeństwu osób lub mienia. Muzeum zastrzega sobie prawo do weryfikacji
  zawartości bagażu i wnoszonych przedmiotów.
 4. Zabrania się wstępu na Prezentację i zwiedzanie Muzeum osobom:
  1) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
  innych podobnie działających środków;
  2) posiadających broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu albo zagrażające
  bezpieczeństwu życia lub mienia;
  3) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób, który zagraża
  bezpieczeństwu mienia, zakłóca porządek zwiedzania innym lub narusza ogólnie przyjęte
  normy zachowania w miejscach publicznych;
  4) nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.
 5. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum broni, materiałów wybuchowych, żrących i innych,
  które pracownicy Muzeum uznają za niebezpieczne. Zakaz ten nie dotyczy osób
  uprawnionych do posiadania i posługiwania się tymi przedmiotami na podstawie odrębnych
  przepisów, w szczególności na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 o środkach
  przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 202, ze zm.).
 6. Zwiedzających obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów
  elektronicznych na całym terenie Muzeum.
 7. Zwiedzających obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na całym terenie Muzeum.
 8. Podczas Prezentacji i zwiedzania należy unikać nadmiernego tłoku w jednym miejscu,
  przepychania się, biegania, głośnego zachowania, wzbudzania niepokoju innych
  zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia.
 9. Na terenie Muzeum zabrania się wchodzenia na podesty, ławki, krzesła, stoły, zabezpieczenia
  i wzmocnienia, wychylania się i przechodzenia za barierki i zabezpieczenia zwłaszcza
  podczas uruchamiania maszyn. W trakcie przechodzenia do różnych pomieszczeń po
  schodach, należy trzymać się poręczy.
 10. W trakcie poruszania się po terenie Muzeum należy szczególnie uważać na wystające
  fragmenty wystawy, zakończone ostrymi krawędziami, wykonanymi ze szkła lub
  stwarzającymi niebezpieczeństwo przygniecenia, zmiażdżenia, skaleczenia, czy też innego
  uszczerbku na zdrowiu.
 11. Zwiedzający akceptuje fakt, że w czasie Prezentacji i warsztatów wykorzystywane są
  produkty mogące wywołać reakcje alergiczne u osób uczulonych. Muzeum nie ponosi
  odpowiedzialności za reakcje alergiczne i problemy zdrowotne zwiedzających, które będą
  następstwem nieprzestrzegania Regulaminu.
 12. W przypadku wystąpienia zdarzeń nietypowych lub niepożądanych należy powiadomić o nich
  przewodnika i podporządkować się jego zaleceniom.
 13. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających ,Muzeum zastrzega
  sobie prawo przerwania prezentacji i zwiedzania.
 14. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby
  przebywające na terenie Muzeum zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku
  najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom
  przewodnika.
 15. Zwiedzający w przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia powinien niezwłocznie
  powiadomić przewodnika. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie w/w
  zasad bezpieczeństwa.


§ 3
SYSTEM REZERWACJI
I OGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW NA PREZENTACJĘ

 1. Zwiedzanie Muzeum i udział w Prezentacji jest odpłatne i odbywa się na podstawie
  zakupionego biletu.
 2. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc na Prezentację wymaga wcześniejszego uzgodnienia i
  jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc i wolnych terminów.
 3. Zwiedzający rezerwuje miejsce/miejsca, termin i godzinę Prezentacji telefonicznie,
  dzwoniąc pod nr 577 553 503 w godzinach otwarcia Muzeum.
 4. Bilety należy nabyć w kasie sklepu Delikatesy Centrum, ul. Sambora II 11, 83-316 Gołubie,
  znajdującego się tuż przy Muzeum. Zakup biletu odbywa się kasie sklepu, przed prezentacją.
  Kasa przyjmuje płatności w złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze. Zakup biletu odbywa
  się zgodnie z godzinami otwarcia sklepu; zakupu można dokonać wcześniej niż planowane
  zwiedzanie.
 5. Rezerwacji można dokonać również za pomocą e-mail pod adresem mlynapiek1@wp.pl. W
  przypadku takiej rezerwacji należy podać w wiadomości osobę do kontaktu wraz z nr
  telefonu.
 6. Po uzgodnieniu telefonicznym bądź przez e-mail terminu, godziny i liczby osób
  zwiedzających, można dokonać przedpłaty lub zakupić bilet dokonując zapłaty na numer
  konta 34 1020 1866 0000 1302 0045 5790, tytułem: „BILETY DO MŁYNA”, nie później
  jednak niż 7 dni przed umówioną Prezentacją. Brak zapłaty w wymaganym terminie
  powoduje anulowanie rezerwacji.
 7. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłosić w momencie zakupu biletów. W przypadku,
  gdy potrzeba wystawienia faktury VAT została zgłoszona w terminie późniejszym niż
  moment zakupu, Muzeum wystawi fakturę VAT tylko w przypadkach zgodnych z
  obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Zwiedzający jest wpuszczany do Muzeum po okazaniu biletu przewodnikowi.
 9. Bilet niewykorzystany w uzgodnionym terminie nie uprawnia do zwiedzania w innym
  terminie.
 10. Uczestnictwo w Prezentacji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Muzeum jest
  równoznaczne z udzieleniem zgody na korzystanie z wizerunku uczestników na portalach
  społecznościowych organizatora.
 11. Cennik opłat znajduje się na stronie www.mlyngolubie.pl
 12. Za sklepem Delikatesy Centrum znajduje się parking, bezpośrednio przylegający do Młyna,
  w którym znajduje się Muzeum. Parking dla zwiedzających oraz klientów sklepu jest
  bezpłatny.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
  przetwarzanie danych osobowych zwiedzającego zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawa.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy
  zwiedzających, którzy kupili bilety i zaakceptowali Regulamin, chyba, że wyrażą zgodę na
  taką zmianę.
 3. Prezentacje odbywają się w wyznaczonej godzinie ustalonej wspólnie ze zwiedzającymi .
  Zakup biletu konieczny jest przed wejściem na Prezentację. W wyjątkowych wypadkach,
  jeżeli to będzie możliwe, na prośbę zwiedzającego, Muzeum może opóźnić lub zmienić
  godziny zwiedzania, wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. 577 553 503). Muzeum
  zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia zwiedzających z ważnymi biletami po spóźnieniu
  powyżej 15 min.
 4. Podstawą do wejścia na Prezentację po jej rozpoczęciu jest wcześniejsza wiadomość
  telefoniczna o spóźnieniu, jednak Prezentacja może rozpocząć się niezależnie od spóźnienia.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub odwołanie Prezentacji spowodowane
  siłą wyższą, w tym braku energii elektrycznej.
 6. Regulamin jest dostępny w kasie Muzeum.

 

§ 5
REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi zwiedzania i Prezentacji można składać w
  formie pisemnej, dostarczając je osobiście lub przesyłając na adres: ul. Sambora II 11, 83-316
  Gołubie lub pocztą elektroniczną na adres mlynapiek1@wp.pl
 2. W reklamacji należy podać dane identyfikacyjne zwiedzającego, przedmiot reklamacji, w
  szczególności rodzaj, datę i godzinę wystąpienia nieprawidłowości oraz treść żądania. Brak
  ww. informacji w reklamacji wpływa na skuteczność jej rozpatrzenia. Muzeum może poprosić
  o uzupełnienie niezbędnych informacji w celu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Muzeum rozpatrzy reklamację niezwłocznie i zawiadomi zwiedzającego o sposobie
  rozpatrzenia w terminie 14 dni.
 4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi,
  można zgłaszać pod adresem e-mail: mlynapiek1@wp.pl
 5. Zwiedzającym przysługują prawa określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
  konsumenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 2759, ze zm.).

 

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zwiedzających jest Muzeum Nasze Młynarstwo z
  siedzibą w Gołubiu, ul. Młyńska 7, 83-316 Gołubie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji i zakupu
  biletów lub usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum
  jest brak możliwości realizacji zamówienia i świadczenia usług.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rezerwacją i sprzedażą biletów, w tym
  przygotowania i realizacji sprzedaży biletów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (dalej: „RODO”). Katalog zbieranych i przetwarzanych danych osobowych zależy od rodzaju
  podmiotu, na którego rzecz dokonywane są rezerwacja i zakup biletów lub usług:
  1) w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz osoby fizycznej lub
  prawnej z paragonem:
  a) dane obowiązkowe: imię i nazwisko, kraj, kod pocztowy;
  b) dane opcjonalne: numer telefonu, e-mail, adres zamieszkania;
  2) w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz osoby fizycznej z fakturą
  VAT:
  a) dane obowiązkowe: imię i nazwisko, kraj, adres zamieszkania (ulica, numer budynku
  i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
  b) dane opcjonalne: numer telefonu, e-mail, numer PESEL;
  3) w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz podmiotu gospodarczego
  z fakturą VAT:
  a) dane obowiązkowe: imię i nazwisko, kraj, pełne dane podmiotu gospodarczego do
  faktury VAT (nazwa, numer NIP, adres tj. ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod
  pocztowy, miejscowość);
  b) dane opcjonalne: numer telefonu, e-mail.
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach rezerwacji lub zakupu biletów
  mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, dochodzenia należności,
  usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych
  oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych
  osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich
  obowiązków wynikających ze sprzedaży biletów lub usług. W przypadku danych osobowych
  przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, ze zm.).
 9. Dane osobowe podmiotu danych bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.